edelivery Систем за електронска достава и прием на акти
во судовите во Р. Македонија
(Прва фаза - достава од судот до корисниците)
   

Известување за имплементирана можност за промена на име / презиме или назив на правен субјект

Системот за електронска достава на судски документинадграден е со можност за промена на име / презиме или назив на правен субјект.

Постапката за промена на име / презиме или назив на правен субјект опишана е во документот “Услови за користење на системот за електронска достава на судски документи.

Потребната документација за промена на име / презиме или назив на правен субјект достапна е на web порталот http://edostava.sud.mk


оператор | 05.05.2015 15:03:11