edelivery Систем за електронска достава и прием на акти
во судовите во Р. Македонија
(Прва фаза - достава од судот до корисниците)
   

Соопштение за измена на документите при регистрација на корисник

Извршена е измена во следните документи:
Општи услови за користење на порталот
Барање за регистрација на правно лице
Барање за регистрација на физичко лице
Барање за промена на овластено лице


оператор | 27.01.2014 12:11:17