edelivery Систем за електронска достава и прием на акти
во судовите во Р. Македонија
(Прва фаза - достава од судот до корисниците)
   

Појаснување до корисниците во делот на регистрација

За користење на услугите на Системот, правното или физичко лицетреба да ја реализира следната постапка:

 

1.    Електронски да се најави (регистрира) како нов корисник напорталот http://edostava.sud.mk, во било кој суд во Република Македонија.

 

2.    До судот во кој електронскисе најавил (регистрирал) како нов корисник, треба ги  достави следните уредно пополнети и потпишани документи:

- Барање со изјава за регистрација на нови корисници,

- Доказ за вршење на дејност

 

3.    Откако судот ќе ги обработи доставените документи, испраќа известување дека барањето за регистрација е одобрено/одбиено на  доставената е-маил адреса.

 

Откако корисникот ќе добие известување од судот дека барањето за регистрација е одобрено, може да се најави со корисничко име и лозинка (кои самиот ги дефинирал при регистрација на  web порталот)  и да ги користи услугите на Системот.


оператор | 07.02.2014 10:52:48