edelivery Систем за електронска достава и прием на акти
во судовите во Р. Македонија
(Прва фаза - достава од судот до корисниците)
   

Известување за инсталирање на коренски сертификати набавени од Македонски Телеком

 

Ги известуваме сите корисници на Системот за електронска достава на судски документи кои користат дигитални сертификати издадени од издавачот Македонски Телеком, дека потребно е на компјутерот што го користат за најава на Системот да инсталираат коренски сертификати согласно дадените насоки од страна на Македонски Телеком кои следат во продолжение:

Македонски Телеком изврши промена на root сертификатот согласно барањата на новиот Закон за доверливи услуги и промената е публикувана јавно на наивниот веб сајт:

 https://ca.telekom.mk/cdaoverview.htm

Афектуирани се, според проценките на Македонски Телеком, корисниците кои што повлекле нов сертификат од Македонски Телеком во периодот од 01.09.2020, сите останати функционираат вообичаено.

 


оператор | 05.10.2020 11:45:46