edelivery Систем за електронска достава и прием на акти
во судовите во Р. Македонија
(Прва фаза - достава од судот до корисниците)
   

Известување до новоназначените адвокати за доставување на тековна состојба

 

 

Се известуваат новоназначените адвокати кои се регистрираат како корисници на “Системот за електронска достава на судски документи“ дека покрај пропишаната документација во документот “Услови за користење на Системот за електронска достава на судски документи“ потребно  е до  info@vsrm.mk - службената е-маил сметка на Врховниот суд на Република Македонија, да достават документ “Тековна состојба“ издаден од Централниот регистар на Република Македонија за да бидат евидентирани во централните номенклатури на АКМИС системот, а со цел непречена реализација на електронската достава на судски документи.

 


оператор | 17.05.2018 12:42:11