edelivery Систем за електронска достава и прием на акти
во судовите во Р. Македонија
(Прва фаза - достава од судот до корисниците)
   

Појаснување до корисниците во делот на нотификација

 

Известувањето за  пристигнат судски документ што Корисникот го добива преку доставената e-mail адреса го испраќа централниот портал сместен во Врховен суд на Република Македонија.

Откако Корисникот ќе изврши увид во пристигнатите судски документи во електронското сандаче, ќе види кој од судовите на Република Македонија ја извршил електронската достава и на кој предмет се однесува.

 


оператор | 27.01.2014 15:15:31