edelivery Систем за електронска достава и прием на акти
во судовите во Р. Македонија
(Прва фаза - достава од судот до корисниците)
   

Потребни документи при регистрација на корисник


Општи услови за користење на порталот

Документот со општи услови за користење на порталот можете да го погледнете тука

Барање за регистрација на правно лице

Барањето за регистрација на правно лие можете да го најдете тука

Барање за регистрација на физичко лице

Барањето за регистрација на физичко лице можете да го најдете тука

Барање за промена на овластено лице

Барањето за промена на овластено лице се наоѓа тука

Барање за промена на име и презиме на физичко лице

Барањето за промена на име и презиме на физичко лице се наоѓа тука

Барање за промена на назив на правно лице

Барањето за промена на назив на правно лице се наоѓа тука

* Документацијата треба да се поднесе во писмена форма во судот каде што е поднесена електронската регистрација, со назнака: „Регистрација за електронска достава“.